News

Year End Party 2016

VIDEO:

PICTURES:

Tatnien2016 (4)  Tatnien2016 (3)

Tatnien2016 (5)

Tatnien2016 (11)

Tatnien2016 (10)

Tatnien2016 (8)

Tatnien2016 (2)

Tatnien2016 (1)

Tatnien2016 (6)

Tatnien2016 (7)

Tri ân Khách hàng

Tatnien2016 (13)

Các Cá nhân xuất sắc của Thép Úc

Tatnien2016 (12)

Các Cá nhân xuất sắc của Thép Việt Úc

Tatnien2016 (14)

Tatnien2016 (15)